dodaj nieruchomosc Poszukamy nieruchomości

Oferta

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy wycenę nieruchomości:

  • gruntowych niezabudowanych i zabudowanych (działki budowlane, domy jednorodzinne)
  • komercyjnych (przemysłowe, biurowe, hotele, hale magazynowe, budynki produkcyjne, stacje paliw)
  • lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
  • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność, użytkowanie)
  • rolnych i leśnych
  • położonych poza obecnymi granicami Polski (tzw. mienie zabużańskie)
  • innych praw związanych z nieruchomościami
  • wycena przedsiębiorstw

 

Wyceny sporządzane są dla następujących celów:

  • zabezpieczenia kredytów
  • ustalenia ceny sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości
  • określenia wysokości opłat z tytułu oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu
  • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • określenia wartości nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub na potrzeby aktualizacji opłat z tego tytułu
  • przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nieruchomość lokalową
  • określenia wartości nakładów dokonanych na nieruchomości
  • dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
  • ustalenia podatku od spadku i darowizn
  • podziału majątku
  • określenia wartości nieruchomości przeznaczonych, wydzielonych, nabywanych, przejętych lub zajętych pod drogi publiczne
  • aportu
  • określenia wysokości należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (odrolnienie gruntu)
  • określenia wysokości opłat z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
  • określenia wysokości odszkodowań
  • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi, linii wysokiego napięcia, linii przesyłowych itp.)
  • określanie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych
  • określanie wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin
  • określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej przed 1939r. (tzw. mienie zabużańskie)

 

Wykonujemy również opracowania, ekspertyzy i opinie nie stanowiące operatów szacunkowych, dotyczące:

  • określenia wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora
  • analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • analizy rynku nieruchomości
  • badania poziomu cen stawek czynszów najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów
  • raportów o stanie prawnym nieruchomości
  • doradztwa w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia
  • przygotowania dokumentów na potrzeby ustalenia odrębnej własności lokalu

 

Operat szacunkowy – dokument, który przedstawia postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości według ściśle określonych procedur i reguł prawnych. Zawiera on informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.