dodaj nieruchomosc Poszukamy nieruchomości

Oferta

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy wycenę nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych i zabudowanych (działki budowlane, domy jednorodzinne)
 • komercyjnych (przemysłowe, biurowe, hotele, hale magazynowe, budynki produkcyjne, stacje paliw)
 • lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność przesyłu, służebność gruntowa, użytkowanie)
 • rolnych i leśnych
 • położonych poza obecnymi granicami Polski (tzw. mienie zabużańskie)
 • innych praw związanych z nieruchomościami
 • wycena przedsiębiorstw

 

Wyceny sporządzane są dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów
 • ustalenia ceny sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości
 • określenia wysokości opłat z tytułu oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenia wartości nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub na potrzeby aktualizacji opłat z tego tytułu
 • przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nieruchomość lokalową
 • określenia wartości nakładów dokonanych na nieruchomości
 • dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
 • ustalenia podatku od spadku i darowizn
 • podziału majątku
 • określenia wartości nieruchomości przeznaczonych, wydzielonych, nabywanych, przejętych lub zajętych pod drogi publiczne
 • aportu
 • określenia wysokości należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (odrolnienie gruntu)
 • określenia wysokości opłat z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • określenia wysokości odszkodowań
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej (budowa drogi, linii wysokiego napięcia, linii przesyłowych itp.)
 • określanie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych
 • określanie wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin
 • określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej przed 1939r. (tzw. mienie zabużańskie)

 

Wykonujemy również opracowania, ekspertyzy i opinie nie stanowiące operatów szacunkowych, dotyczące:

 • określenia wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora
 • analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • analizy rynku nieruchomości
 • badania poziomu cen stawek czynszów najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów
 • raportów o stanie prawnym nieruchomości
 • doradztwa w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia
 • przygotowania dokumentów na potrzeby ustalenia odrębnej własności lokalu

 

Operat szacunkowy – dokument, który przedstawia postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości według ściśle określonych procedur i reguł prawnych. Zawiera on informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.