dodaj nieruchomosc Poszukamy nieruchomości

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13.ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dn.27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/-ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MT Nieruchomości Marzena Tereszkiewicz z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul.Ogrodowa 34, tel.603 480 490, e-mail:m.tereszkiewicz@mt-nieruchomosci.pl.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu wykonania umowy;

- w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej  potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

- w celach marketingowych (marketing bezpośredni) naszej firmy oraz oferowania Pani/Panu produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych  partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów;

- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail lub za pośrednictwem sms, na podstawie uzyskanej zgody;

- w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w   którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli przez okres 5 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

4. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych w celach obsługi informatycznej, prawnej, finansowej itp. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywanych swoich obowiązków służbowych.

5. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (wykonamy takie polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- jeśli przetwarzanie wymagało zgody-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w pkt 1 adres e-mailowy;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.